קליפ יוסף הצדיק מאיפה שאב כח להתמודד במצרים – עם הוראה לימינו אנו

קטגוריה:
צפיות: 78

רוצים לראות עוד תוכן איכותי לילדים הירשמו לערוץ אלף https://shatef.herokuapp.com/sh/youtube

דבר מלכות הוא כינוי לשיחות הרבי המוגהות שנאמרו במשך השנה האחרונה שבה נאמרו שיחות על ידי הרבי, החל משבת פרשת ויקרא, א' בניסן תשנ"א ועד לשבת פרשת ויקהל, כ"ה באדר א' תשנ"ב.

הכינוי בא בעקבות הדפסת השיחות בחוברת בשם זה על ידי הרב טוביה פלס מידי שבוע בשבוע, החל משיחת שבת פרשת ויחי י"ב בטבת ועשרה בטבת תנש"א.

מקור השם
כינוי שיחות נשיאי חב"ד בשם "דבר מלכות" הוא בשיחות הרבי הריי"צ. שבועון כפר חב"ד החל לקרוא למדור קבוע שבו הובאה תורת הרבי בשם זה, ומשם לקח הרב טוביה פלס את הכינוי.

רקע
בשנת תנש"א, בעקבות שיחותיו של הרבי בעניין מעלתן של ישראל, החל הרב טוביה פלס להוציא לאור קבצים תחת השם "דבר מלכות" ובהם השיחה האחרונה שנאמרה על ידי הרבי בשבת האחרונה, בתוספת מאמרים, אגרות קודש ועוד.

לאחר מספר שבועות שבהם יצא לאור הדבר מלכות צורה בה הודפסו השיחות בשבועון כפר חב"ד, ובהמשך לדו"ח שהכניס הרב טוביה פלס לרבי, הורה הרבי לגשת להנהלת הוצאת הספרים קה"ת כדי שהדבר מלכות יצא באופן רשמי, עם דף השער במסגרת אוצר החסידים "שלשלת האור – היכל תשיעי, שער שלישי".

היו גם שלוש חוברות שיצאו בהוצאה מיוחדת, והוכנסו בהם שיחות העוסקות במיוחד בענייני גאולה ומשיח. אחת מהם הייתה 'קונטרס דבר מלכות י"ב', אותה חילק הרבי מלך המשיח ב770 בתאריך ט"ו באייר תנש"א, שהייתה הדפסה שניה של חוברת שיצאה לאור לראשונה על ידי הועד להפצת שיחות בשם "לקוטי שיחות בעניני גאולה ומשיח".

לאחר כ"ז באדר תשנ"ב, המשיך הרב טוביה פלס בהוצאת החוברות, כשהם מכילות (בעיקר) את השיחה האחרונה שנאמרה על ידי הרבי לפרשה זו. מאוחר יותר הוא הפסיק את ההדפסה, מסיבות שונות, והרב חיים לוי יצחק גינזבורג נטל את היוזמה להפצת השיחות. מאז מודפסות השיחות בכל שבוע על ידי מכון "אור החסידות" בבני ברק, ומופצות ברחבי הארץ.

נחת רוחו הגדולה של הרבי מהחוברות באה לידי ביטוי בכמה וכמה התייחסויות מהרבי. במהלך חלוקת דולרים שונות, כשהרב פלס עבר לפני הרבי, העניק לו הרבי דולר נוסף "בשביל הדבר מלכות". באחת השבתות ירד הרבי להתוועדות עם חוברת 'דבר מלכות' בתוך סידורו.

שיחות אלו מיוחדות בתוכנם, בהם מבאר הרבי איך כל פרט ופרט קשור לגאולה. יחודיות נוספת ומשמעותית יש להוראות המיוחדות אותן נתן הרבי בשיחות אלו. ידועות מביניהן: ההוראה משבת פרשת תזריע-מצורע תנש"א בה אמר הרבי כי הדרך הישרה, הקלה והמהירה לפעול התגלות וביאת משיח בעולם היא על-ידי לימוד ענייני משיח וגאולה, ההוראה משבת פרשת שופטים תנש"א אז אמר הרבי כי צריך לפרסם לכל אנשי הדור כי יש נביא בדור שהוא היועץ והשופט, ההוראה מכינוס השלוחים העולמי בשנת תשנ"ב אז אמר הרבי כי השליחות היחידה שנותרה היא קבלת פני משיח צדקנו ועוד.

חשיבות נוספת ישנה לשיחות אלו, על פי הוראתו של הרבי אחרי פטירתו של הרבי הריי"צ, ללמוד ולדקדק דווקא בשיחות שנאמרו בשנה האחרונה, ואף אמר שבהם ישנם "התשובות על כל השאלות"!

"והלואי היו מדקדקים אנ"ש, ובפרט התמימים, בדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אפילו בשיחותיו ובפרט אלו משנת השי"ת והשנה שקדמה לה"

מתוך חבד פדיה
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_(%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA)

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן